Hooldajatoetuse määramine ja maksmine Tartu

Hoolduse seadmist Tartu linnas reguleerib Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 13 “Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Hooldus vormistatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.
Hooldaja määramist saab taotleda Tartu linnas elav ja Eesti rahvastikuregistris elukohana Tartu linna registreerinud raske või sügava puudega vähemalt 18-aastane isik.
Hooldajaks määratakse ja hooldajatoetust makstakse Tartu linnas elavale ja Tartu oma elukohana Eesti rahvastikuregistris registreerinud hooldajale. Kui hooldatava registreeritud elukoht on teises omavalitsuses, on vajalik hoolduse seadmine kooskõlastada vastava omavalitsusega. Hooldajaks saab määrata vähemalt 18-aastast isikut, kes elab Tartu linnas.

Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hoolduse lõpetamine otsustatakse Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna korraldusega.

Loe täpsemalt: http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=2&page_id=3961

Hooldajatoetuse määramine ja maksmine Tallinn

Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ning täisealise isiku hooldajale, puudega lapse vanemale, vanemaga abielus olevale isikule või eestkostjale hooldajatoetuse määramine ja maksmine.

Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Vaata täpsemalt: http://www.tallinn.ee/Teenus-Hooldaja-maaramine-ja-hooldajatoetuse-taotlemine#oigusaktid